De ijsbaan is gesloten

Ankeveen, oktober 2023

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Hiermede heb ik het genoegen U, namens het bestuur van de Ankeveense IJsclub, uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden wordt op:


VRIJDAG 13 OKTOBER 2023,


In ons clubgebouw, gelegen aan het Stichts End 22a te Ankeveen.


Aanvang van de vergadering: 20.00 uur.


AGENDA:


1. Opening.

2. Ingekomen stukken.

3. Vaststellen notulen jaarvergadering 14 okt. 2022.

4. Jaarverslag secretaris seizoen 2022/2023.

5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2022/2023 en begroting 2023/2024.

6. Verslag kascommissie.
De kascommissie bestaat dit seizoen uit: de heren Peter de Kwant en Eric Torsing. Reserve lid is dhr. Johan van Lindenberg.

7. Bestuursverkiezing:
Aftredend volgens rooster zijn: mevr. Annie Groenen, de heren Dick Blom, Martin Koster en Leon van Vliet. Deze bestuursleden hebben kenbaar gemaakt zich herkiesbaar te stellen.
Dhr. Hans Wammes heeft te kennen gegeven zijn functie van secretaris te beƫindigen. Dit om persoonlijke redenen.
Als nieuwe kandidaat hebben we mevr. Linda Walrave bereid gevonden zijn taken over te nemen.
Eventuele tegenkandidaten dienen uiterlijk 8 oktober a.s. schriftelijk bij het secretariaat ingediend te worden. E.e.a. dient vergezeld te gaan van een door de kandida(a)t(en) getekende akkoordverklaring.

8. Pauze.

9. Overige bestuursmededelingen en/of voorstellen.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

Na de vergadering zal er weer een verloting plaatsvinden.

Met vriendelijke groeten,


Hans Wammes, secretaris.

Vuurvlindermeent 12,

1218 GZ, Hilversum.
035-6562747 / 0612121203

Volg ons:

Volg ons op social media:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps