De ijsbaan is gesloten

Ankeveen, september 2012.

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Hiermede heb ik het genoegen U, namens het bestuur van de Ankeveens IJsclub, uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden wordt op:

VRIJDAG 12 OKTOBER 2012,


In ons clubgebouw, gelegen aan het Stichts End, tegenover de RK- kerk te Ankeveen.
Aanvang van de vergadering: 20.00 uur.

AGENDA:


1. Opening.

2. Vaststellen notulen jaarvergadering 14 okt. 2011.

3. Jaarverslag secretaris seizoen 2011/2012.

4. Jaarverslag penningmeester seizoen 2011/2012 en begroting 2012/2013.

5. Verslag kascommissie. De kascommissie bestaat dit seizoen uit: dhr. Gerard Koelink en dhr. Piet Koster.

6. Bestuursverkiezing:
Aftredend volgens rooster zijn: dhr. H.Wammes (secretaris), dhr. M.Koster, dhr. L. van Vliet en dhr. P Vermeulen. Deze bestuursleden hebben kenbaar gemaakt zich herkiesbaar te stellen. Eventuele tegenkandidaten dienen uiterlijk 9 oktober a.s. schriftelijk bij het secretariaat ingediend te worden. E.e.a. dient vergezeld te gaan van een door de kandida(a)t(en) getekende akkoordverklaring. Uitbreiding bestuur van 11 naar 13 personen. Peter van Bennekom en Sander de Kwant stellen zich beschikbaar voor een bestuursfunctie. Daar het voorzitterschap van David Pos, vanwege meerdere functies binnen het landelijke natuurijs- en marathonschaatsen niet meer te combineren is, wil hij zijn voorzitterschap overdragen. Het bestuur stelt Peter van Bennekom voor om de voorzittershamer over te nemen. David Pos zal een functie in het bestuur van de Ankeveense IJsclub blijven bekleden.

Pauze.

7. Overige bestuursmededelingen en/of voorstellen.

8. Rondvraag.

9. Sluiting.

Na de vergadering zal weer de gebruikelijke verloting plaatsvinden.


VERZOEK TOT CONTRIBUTIEBETALING.   BETAAL UW CONTRIBUTIE A.U.B. OP TIJD.

Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot 30 september.

We zien uw contributie graag voor 15 november 2012 tegemoet op ING rekeningnummer 2252294 onder vermelding van uw volledige adresgegevens.

U ontvangt uw contributiekaart pas als de contributie betaald is. Indien u na 20 december betaalt, kunt u uw contributiekaart ophalen in het clubgebouw, als de ijsbaan geopend is.

Voor een gezin bedraagt de contributie € 10,-. Voor een lid ouder dan 16 jaar € 7,50 en voor seniorleden, ouder dan 65 jaar, € 4,- .

De seniorleden zijn voor dit bedrag niet verzekerd bij de KNSB. Mocht u dat wel willen, verzoeken wij u € 2,- extra over te maken.

 

Om eventuele communicatie in verband met o.a. betalingen snel te kunnen voeren, stellen wij het zeer op prijs uw e-mail adres, of wijziging daarvan, te vernemen. Wilt u daarom zo vriendelijk zijn uw e-mail adres door te geven aan de secretaris h.wammes3@upcmail.nl ?  Deze gegevens worden NIET aan derden verstrekt.
Wanneer u dit al gedaan heeft, is dit niet meer nodig.

Er zijn nog veel leden die het jubileumboek “125 jaar Ankeveense IJsclub” niet hebben afgehaald. U kunt het dit jaar nog afhalen!! Maak een afspraak:david@posweb.nl                                     

Wilt u ook eens mee  doen aan het zgn. sloten? Geef u na de vergadering op bij Harry Meester, of via zijn emailadres: harryijsmeester@gmail.com


Met vriendelijke groeten:

 

Hans Wammes, secretaris.
Vuurvlindermeent 12, 1218 GZ, Hilversum.
035-6562747 / 0612121203

Volg ons:

Volg ons op social media:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps