De ijsbaan is gesloten

Ankeveen, oktober 2019

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Hiermede heb ik het genoegen U, namens het bestuur van de Ankeveense IJsclub, uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden wordt op:


VRIJDAG 18 OKTOBER 2019,


In ons clubgebouw, gelegen aan het Stichts End 22a te Ankeveen.


Aanvang van de vergadering: 20.00 uur.


AGENDA:


1. Opening.

2. Ingekomen stukken.

3. Vaststellen notulen jaarvergadering 12 okt. 2018.

4. Jaarverslag secretaris seizoen 2018/2019.

5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2018/2019 en begroting 2019/2020.

6. Verslag kascommissie.
De kascommissie bestaat dit seizoen uit: dhr. Dirk Kasterman en dhr. Arie de Jong, met als reserve lid dhr. Wim Bornhijm.

7. Bestuursverkiezing:
Aftredend volgens rooster zijn: de heren: D. Pos, J. Kemphorst, G. Klarenbeek en R. Schouten. Deze bestuursleden hebben kenbaar gemaakt zich herkiesbaar te stellen.
Eventuele tegenkandidaten dienen uiterlijk 8 oktober a.s. schriftelijk bij het secretariaat ingediend te worden. E.e.a. dient vergezeld te gaan van een door de kandida(a)t(en) getekende akkoordverklaring.

8. Pauze.

9. Overige bestuursmededelingen en/of voorstellen.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

Na de vergadering zal weer de gebruikelijke verloting plaatsvinden.
Met vriendelijke groeten,


Hans Wammes, secretaris.

Vuurvlindermeent 12,

1218 GZ, Hilversum.
035-6562747 / 0612121203

Volg ons:

Volg ons op social media:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps