De ijsbaan is gesloten

(foto's van de vergadering kunt u hier bekijken)
Notulen van de 131ste algemene ledenvergadering, tevens 126ste jaarvergadering, welke gehouden is op 11 oktober 2013 in het clubgebouw aan het Stichts End, gelegen tegenover de R.K. kerk te Ankeveen.

Aanwezig:

Peter van Bennekom (voorz.), Hans Wammes (secr.), Dick Blom (penningm.) David Pos, Annie Groenen, Johan van Ruitenbeek, Leon van Vliet, Martin Koster, Harry Meester, Jan Kemphorst, Gerard Klarenbeek, Sander de Kwant.

Totaal aanwezig: 71 personen, inclusief bestuur.

Bericht van verhindering ontvangen van:

Peter Vermeulen (bestuurslid, Frans van Ginkel, Sjaak van Bennekom, Maas Sikking, Piet Koster, Ans van Ruitenbeek.

Ingekomen stukken: 1, kascommissie.

1. Opening.
De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom op de 131ste ledenvergadering van onze 126 jarige ijsclub. 

Hij is verheugd over het aantal leden, dat de vergadering bezoekt. Vervolgens
citeert hij een stukje uit de Gooi- en Eemlander van 11 okt.1905 waarin geschreven staat, dat de opkomst voor de vergadering wederom zeer slecht is, waaruit men concludeert, dat het bestuur zijn werk naar voldoening doet.
De belangstelling voor onze club hebben we vooral te danken aan “Ome” Co Bos. Op 6 dec. 2012 nam hij deel aan zijn laatste bestuursvergadering.
Het ijs van de afgelopen was heel slecht ,te dun en te gevaarlijk. Alleen op de polder achter Eric Torsing was het verantwoord en werd er een schoolwedstrijd georganiseerd.
Verder een woord van dank aan de bestuursleden en vrijwilligers voor het werk van afgelopen jaar.
De komende winter zien we met vertrouwen tegemoet, we zijn er klaar voor
Tot slot wordt er een moment stilte gevraagd om de in het afgelopen seizoen overleden dorpsgenoten te herdenken.

2. Vaststellen notulen jaarvergadering 12 okt. 2012.
De secretaris leest de notulen voor. Over de notulen worden geen opmerkingen gemaakt of vragen gesteld en derhalve goedgekeurd.

3. Jaarverslag secretaris seizoen 2012/2013.
De secretaris houdt zijn jaarverslag en ook dit wordt goedgekeurd.

4. Jaarverslag penningmeester seizoen 2012/2013 en begroting 2013/2014.
De penningmeester volgt het verslag bladzijde voor bladzijde, licht deze toe en geeft de mogelijkheid tot vragenstellen. Over de balans waren geen vragen, evenals over exploitatie overzicht.

Over de begroting voor 2013/2014 waren eveneens geen vragen.
Het jaarverslag werd door de vergadering goedgekeurd en de penningmeester kreeg applaus voor zijn goed werk.

5. Verslag kascommissie
De voorzitter verklaart waarom dhr. G.Koelink voor de 3e maal aan de kascommissie deelneemt. Door enige verwarring is dit zo ontstaan. De kascommissie bestaat volgend seizoen uit dhr. Joop van Rijn en dhr. Kees Pos. Als reserve lid wordt gekozen dhr. Peter Veenman.

De secretaris leest vervolgens het verslag van de kascommissie, waarin naar voren komt dat het bestuur geadviseerd wordt de vergadering te vragen de penningmeester décharge te verlenen voor het gevoerde beleid.
Hetgeen vervolgens gebeurt.

6. Bestuursverkiezing.
De heren David Pos, Jan Kemphorst en Gerard Klarenbeek en worden herkozen door de vergadering. Dhr. Robur Schouten wordt gekozen om de plaats in te nemen van dhr. Harry Meester. Er waren geen tegenkandidaten voor deze functies.

Harry wordt toegesproken door Jan, die een aantal anekdotes en wetenswaardigheden op geheel eigen wijze over het werk van Harry vertelt.
De voorzitter spreekt Harry toe en benoemt hem tot erelid van de Ankeveense IJsclub, spelt hem de bijbehorend speld op en overhandigt hem de oorkonde.
David neemt, als vertegenwoordiger van het gewest N-H/U, het woord en benoemt Harry tot lid van verdienste van het gewest N-H/U en overhandigt hem de bijbehorende speld en een mooie stropdas.
Vervolgens spreekt Harry de vergadering toe over zijn bevindingen bij de ijsclub en bedankt iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen.
Tot slot verblijdt Annie hem met een prachtig boeket bloemen.

7. Pauze.

8. Overige bestuur mededelingen en/of voorstellen.
De voorzitter geeft de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de toertocht.

De stempelkaart wordt volledig vernieuwd, met als uitgangspunt plaatsbepaling en veiligheid op het ijs. De route wordt aangegeven, waarbij de polder wordt verdeeld in vijf sectoren, die aangegeven worden met borden met grote letters, zoals ook getekend op de stempelkaart. Ook de stempelposten zijn met benadering aangegeven. Met grote cijfers is het nummer van de EHBO geplaatst, zodat men niet 112 hoeft te bellen.
De website wordt vernieuwd , vooral om deze aan te passen aan de moderne media, zoals smart Phone en iPad. Ook kunnen we aangeven welke parkeerplaatsen vol zijn en waar nog ruimte is.
Bij de molen hebben voor de ijsclub behoorlijke veranderingen plaatsgevonden. Er komt een demontabele brug naar het eilandje, de sloten zijn verbreed, toegang tot het parkeerterrein is veranderd en de toegangssloot is verbreed.

Vragen uit de vergadering hierover:
“Op de uitnodigingsbrief mis ik het adres van de website”.
We willen eerst de website helemaal rond hebben en dan komt de nieuwe informatie naar buiten.
“Komt er ook een app?”
Op het moment nog niet, maar het is wel een voornemen.

50-jarige leden:
van de kandidaten op ons lijstje:
- mevr. Van de Lee-Kieviet
- mevr. M. Aalberts-Klinge
- dhr. J.J. van Bennekom.
was niemand aanwezig.
Vanuit het publiek kwamen de volgende leden naar voren:
Jan van ’t Riet, Betty Westerveld-van Rijn en Roel van Schaik.
Zij kregen het speldje en een bos bloemen.

9. Rondvraag.
Vraag 1:
Is het geen probleem, dat de penningmeester 2 petten draagt, één van de ijsclub en één van de ASV? 

wij vinden het geen probleem, hierdoor ontstaat een bredere oriëntatie, hij heeft veel kennis en we zijn erg blij met hem.

Vraag 2:
Is het wel raadzaam de route en de stempelposten te laten drukken? Deze zijn nooit precies op dezelfde plek.
Het wordt gedaan voor de plaatsbepaling en veiligheid, de route en de stempelposten liggen altijd bij benadering op dezelfde plaatsen.

Vraag 3:
Worden er, in het kader van bezuinigingen, geen uitnodigingen meer in de Horstermeer bezorgd?
Bij het uit laten gaan van de uitnodigingen is er hier en daar wat mis gegaan. We doen er alles aan om dit in de toekomst te vermijden.

Vraag 4:
Terugkomend op de stempelkaart, ik ben er heel blij mee, vooral de plaatsbepaling is belangrijk. Vorig jaar konden we iemand niet vinden, met bijna desastreuze gevolgen.

Is het mogelijk de opstap bij de zijdeur van de EHBO-post te verhogen, zodat het vervoer van de gewonden vergemakkelijkt wordt?
De laatste tijd is er al een extra laag grond bij gekomen, we gaan de verhoging verder realiseren.

Tot slot gaat de voorzitter in op de pilot functie van onze stempel/route kaart
voor Nederland. Het gewest N-H/U is enthousiast en heeft al toestemming gegeven. De KNSB is nog niet ingelicht.

10. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering, nadat hij een oproep heeft gedaan aan vrijwilligers zich aan te melden voor het sloten. Dit kan gedaan worden bij Jan Kemphorst.

En wijst hij op de verloting.

Verloting: Annie bedankt Rob Stoffers voor zijn inzet het geluid te verzorgen bij de vergadering en leest een lijst van alle sponsoren op, die de verloting mogelijk hebben gemaakt.


Hans Wammes.

Volg ons:

Volg ons op social media:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps