De ijsbaan is gesloten

Notulen van de 130ste Algemene Ledenvergadering, gehouden op 14-10-2022.

Aanwezig: bestuur en leden, totaal 55 personen.

Bericht van verhindering:
Bestuursleden: Gerard Klarenbeek, Martin Koster, Robur Schouten.
Leden: Henny Vrakking, Marc Pos, Vincent van Haren, J. Hockman, Cees Schouten, Wim Reijmerink, Joop Punselie.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering, en mede namens alle bestuursleden heet hij de aanwezigen hartelijk welkom.
Hij memoreert aan de coronatijd en de samenwerking met de gemeente in verband met de aanpassing van de draaiboeken. In de korte ijsweekend, feb. 2021 werd het dorp afgezet en bleven de parkeerplaatsen leeg. Door goed overleg gaat dit nu andersom, de gemeente raadpleegt de ijsclubs of het dorp vol raakt.
Hij besteedt aandacht aan het online inschrijven via de KNSB voor de toertocht. Dit vraagt veel aandacht voor scannen en mobiel betalen. Hij hoopt op een mooie winter waarin weer eens geschaatst kan worden, hoewel dit tot veel energiekosten zal leiden. Hij besluit met het danken van Peter en Harry Veenman voor het maaien van het terrein, Marc Pos voor het onderhouden van de website en versturen van de e-mails, en de helpers in de polder

2. Ingekomen stukken.
Behoudens de afzeggingen, zijn er geen ingekomen stukken.

3. Vaststellen notulen jaarvergadering 15 okt. 2021.
De secretaris leest de notulen voor. Zij worden door de vergadering goedgekeurd.

4. Jaarverslag secretaris seizoen 2021/2022.
Het jaarverslag wordt door de secretaris op de hem geëigende wijze voorgelezen en is vervolgens op de website te lezen.
De vergadering keurt het verslag goed.
Eén opmerking: de GHV bestaat niet 50 jaar, maar 55 jaar. Dit zal de secretaris in het verslag veranderen.

5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2021/2022 en begroting 2022/2023.
De penningmeester legt de zijn balans uit en behandelt de begroting.
Er zijn wat vragen:
-Is de energie niet heel zuinig begroot?
Eigenlijk niet, maar we gaan ons er nog over beraden. Nu passen we al een energietoeslag toe op de huur en er worden andere bijdragen gevraagd.
-De verzekering van het gebouw is ruim € 3000,-. Wordt dit niet te veel?
Er is al eens een vermindering doorgevoerd, we gaan dit verder bekijken.
Hierna wordt het verslag van de penningmeester onder applaus goedgekeurd.

6. Verslag kascommissie.
De leden van de kascommissie hebben de kas gecontroleerd en zijn tot de conclusie gekomen, dat de boekhouding er heel verzorgd en netjes uitziet.
De kascommissie adviseert dan ook het bestuur de vergadering te vragen de penningmeester décharge te verlenen voor het gevoerde beleid.
Hetgeen geschiedde.
Tot nieuwekascommissie leden zijn gekozen: Eric Torsing, Peter de Kwant, met als reserve lid Johan van Lindenberg.

7. Bestuursverkiezing.
De volgens rooster aftredende bestuursleden D. Pos, J. Kemphorst, G. Klarenbeek en R. Schouten zijn herkozen als bestuursleden.
Er waren geen tegenkandidaten.

8. Pauze.

De heren C. Schouten, R. Bruns en J. van Rijn krijgen het speldje voor 50 jaar lidmaatschap uitgereikt. Alleen Joop van Rijn is aanwezig en hij krijgt tevens een mooie bos bloemen.

9. Bestuursmededelingen.
De mededeling betreft het lidmaatschapsgeld. Het lidmaatschap van € 5,- is eigenlijk te laag. Er gaat bijv. ongeveer € 2,- aan porto en kaartje af. Er blijft weinig van over. De verzekering door de KNSB is al afgeschaft. Tegenwoordig is iedereen voldoende verzekerd tegen ongevallen.
Met schroom willen wij het onderwerp verhogen van het lidmaatschap op de volgende A. L. V. op de agenda zetten.

De boeken van de GHV kunnen gratis meegenomen worden.

10. Rondvraag.
Karel Spoor heeft een mededeling: “Ik ben voorzitter van de Sofa en wij maken regelmatig gebruik van de faciliteiten van de IJsclub, voor allerlei activiteiten.
Voor deze gastvrijheid hebben we gemeend de ijsclub een cheque aan te bieden met het bedrag, dat zij als club bij elkaar hebben geroeid tijdens de 12-uur van Ankeveen.”
Dit fantastische gebaar omvat een bedrag van € 1.777,- Dit is natuurlijk geweldig en volkomen onverwacht. De voorzitter bedankt daarom Karel met uitbundige woorden. Welke gevolgd worden een daverend applaus van de vergadering en de rest van het bestuur.

Wim Vermeulen vraagt, wanneer er mensen zijn, die op de Vechtse Banen in Utrecht gaan schaatsen, hij graag een keer mee wil rijden in de auto. Hij zal zich daar goed kunnen vermaken. Ook geeft hij aan i.p.v. € 5,- een tientje over te maken als lidmaatschapsgeld.

Hans Wammes, secr.

Volg ons:

Volg ons op social media:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps