De ijsbaan is gesloten

Notulen van de 128ste Algemene Ledenvergadering, gehouden op 18 – 10 – 2019.

Aanwezig: bestuur en leden, totaal 64 personen.

Bericht van verhindering:
• Bestuursleden: Gerard Klarenbeek en Sander de Kwant.
• Leden: mondeling, Cor van Schaik (niet genoemd).

1. Opening.
Voordat de opening plaatst vindt, neemt de secretaris het woord om de vergadering uit te leggen waarom de voorzitter dhr. Peter van Bennekom niet aanwezig is. Vanwege plotselinge gezondheidsredenen heeft hij de hamer over moeten geven aan de plaatsvervangende voorzitter dhr. David Pos.

De voorzitter heet alle aanwezigen, mede namens alle bestuursleden van de Ankeveense IJsclub, hartelijk welkom op de 138ste Algemene Ledenvergadering. De vereniging bestaat dit jaar 132 jaar.
Hij legt uit waarom de vergadering een week later is dan gewoonlijk. Dit houdt verband met de startdatum van de kermis.
We hebben al 7 winters niets kunnen organiseren, toch hebben bestuur en vrijwilligers er elk jaar voor gezorgd, dat de waterwegen schoon zijn, de machines werken, de draaiboeken, leden administratie en boekhouding bijgewerkt zijn. De motivatie blijft om alles voor elkaar te hebben, want de vorst kan zomaar invallen.
Naar onze goede gewoonte en traditie houden we een ogenblik stilte ten einde de overleden leden en dorpsgenoten te herdenken.
Dit jaar is ons een groot aantal mensen ontvallen.

2. Ingekomen stukken.
Direct na de pauze vertoont dhr. Harm Klinkenberg een klank over de vier jaargetijden op de Ankeveense plassen.
Verder geen mededelingen.

3. Vaststellen notulen jaarvergadering 12 okt. 2018.
De secretaris laat de notulen horen aan de vergadering. Er zijn geen vragen en de notulen worden goedgekeurd.
De notulen kunt u tevens lezen op de website.

4. Jaarverslag secretaris seizoen 2018/2019.
De secretaris brengt zijn jaarverslag ten gehore. Ook hier zijn geen op- of aanmerking uit de zaal.
Ook het jaarverslag is terug te vinden op de website.

5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2018/2019 en begroting 2019/2020.
De penningmeester licht zijn rapport inzake de jaarrekening 2018/2019 toe en verwacht hier geen ragen over, hetgeen geschiedde en de jaarrekening/begroting worden goed gekeurd.

6. Verslag kascommissie.
De kascommissie verklaart bij monde van dhr. Geo Veenman, dat ze de boeken hebben gecontroleerd en hierin geen onrechtmatigheden hebben gevonden. Hij adviseert derhalve het bestuur de vergadering voor te stellen de penningmeester décharge te verlenen voor het gevoerd beleid.

Op de agenda staan als leden van de kascommissie dhr. Dirk Kasterman en dhr. Arie de Jong. Dit hadden de heren Geo Veenman en De jong moeten zijn. De heer De Jong was verhinderd, dus het reservelid dhr. Wim Bornhijm heeft zijn plaats ingenomen.
Voor volgend jaar moesten er twee commissie leden gekozen worden, waarvan 1 reserve lid. Dit zijn geworden dhr. Joop van Rijn en dhr. Jos Werkhoven.

7. Bestuursverkiezing.
De secretaris heeft geen schriftelijke berichten van tegenkandidaten ontvangen en de voorzitter stelt voor deze bestuursleden te herbenoemen.

8. Pauze.
In de pauze wordt de aanwezigen een consumptie aangeboden.
Direct na de pauze vertoont Harm Klinkenberg zijn klankbeeld over vier seizoenen Ankeveense Plassen.

Na de pauze vertoonde Harm Klinkenberg zijn klankbeeld Ankeveense Plassen, vier jaargetijden.
De vertoning werd erg gewaardeerd door de leden.

9. Overige bestuur mededelingen en/of voorstellen.
De verzekering van de leden van de Ankeveense IJsclub is niet meer mogelijk. Voorheen waren de leden verzekerd via het Gewest NH/U van de KNSB. Om de verzekering elders onder te brengen is veel te duur. Tegenwoordig is iedereen goed verzekerd. Het bestuur is wel verzekerd via een speciale KNSB verzekering. Vrijwilligers zijn via de gemeente Wijdemeren verzekerd.
Er wordt een extra oproep gedaan voor het sloten. We hebben dringend behoefte aan versterking door leden en/of hun kennissen.
Start: 1e zaterdag in november.

10. Rondvraag.
Vraag: neemt de ijsclub deel aan de Rabo Clubsupport?
Dit doen we niet, we weten er weinig tot niets van en zullen ons er op oriënteren.
Vraag: we zoeken mensen, die gelegenheid hebben te helpen bij het
opruimen van het sloot-en maaivuil op het terrein.
Vraag: hebben we jeugdleden?
De kinderen zijn via het gezin lid. Daarna, vanaf 16 jaar, moeten ze zelfstandig lid worden. De Vijf Dorpen heeft een jeugdafdeling.

Volg ons:

Volg ons op social media:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps