De ijsbaan is gesloten

Jaarverslag secretaris, seizoen 2013 – 2014 van de Ankeveense IJsclub.

Meneer de voorzitter, dames en heren van de Ankeveense IJsclub.

Inleiding.

Vorig jaar eindigde ik mijn jaarverslag met de wens dat er komend seizoen, het seizoen 2013 – 2014, een omvangrijker verslag omtrent de eigenlijke doelstelling van onze natuurijsvereniging , nl. het openstellen van de ijsbaan en het organiseren van een toertocht, gemaakt kan worden.
Nou, deze wens is totaal niet in vervulling gekomen. Het enige wat er te bespeuren was, waren enkele millimeters ijs in de ijsbaan.

Vervolg.

Vanaf november zijn er natuurlijk wel verschillende activiteiten door het bestuur ondernomen.
Er is hard gewerkt aan een nieuw logo en aan de vernieuwing van de website. Voor de leden van het bestuur zijn nieuwe jassen gekocht, waarop het verse logo prijkt.
Voor de parkeerplaatsen aan de Loodijk was het nodig een nieuw verkeersplan te schrijven en hebben we de gelegenheid aangegrepen nieuwe, aan de wet aangepast verkeersborden te ontwerpen, om het schaatspubliek in goede banen te leiden, zodat er snel geparkeerd kan worden. Deze punten zijn eerder in de vergadering al uitvoerig door de voorzitter behandeld.
Op gemeentelijk niveau was er werk aan de winkel met betrekking tot de onroerend goed belasting. Tegen de WOZ-waarde van ons pand hebben we bezwaar gemaakt en na het houden van een hoorzitting is dit bezwaar gegrond verklaard. Eén en ander heeft er toe geleid dat de waarde van het pand voor de WOZ beduidend lager is gesteld.
Op het gebied van de leges voor evenementen heeft de gemeente geprobeerd ons op te zadelen met een behoorlijk bedrag. In het verleden is dit ook al eens getracht en is er door de gezamenlijke ijsclubs een bezwaar tegen gemaakt, dat toegekend werd. Nu hebben we dat moeten herhalen en is er weer door de ijsclubs tegen geprotesteerd. Met een positief resultaat als gevolg. De Wijdemeerse verengingen hoeven geen leges te betalen voor het organiseren van evenement.

Op de verenigingenmarkt van de Schuimlikkers is door ons een kraam ingericht waarin de bezoekers een diapresentatie konden zien, de nieuwe stempelkaart met oriëntatie zones op de plassen gepresenteerd werd en de grote “aanplak” kaarten met dezelfde zones lagen. Tevens waren de bestuursleden gekleed in de nieuwe jassen met het nieuwe logo. De kraam werd goed bezocht en de reacties waren positief.

De gemeente organiseert in november/december elk jaar een bijeenkomst voor de ijsclub om te praten over de komende ijsperiode, de draaiboeken moeten dan geactualiseerd worden en passen bij het gemeentelijk draaiboek. Aan tafel zitten dan ook vertegenwoordigers van de politie, de brandweer, ambulance dienst en medewerkers van de gemeente en waterstaat. In deze bijeenkomst worden problemen, knelpunten en oplossingen besproken, waardoor weer een goed georganiseerde ijsperiode tegemoet kan worden gezien.

Het gebouw is het afgelopen seizoen gebruikt voor verschillende activiteiten. De KNSB is een regelmatige bezoeker voor vergaderingen en de cursussen ijsmeester en toertochtorganisator. Ook het Gewest Noord Holland/Utrecht maakt gebruik van onze accommodatie.
De hardrijclub de Vijf Dorpen heeft de jaarvergadering gehouden en een groep hardrijders doet hier de krachttraining, in en rond het gebouw.
Onze eigen EHBO heeft de jaarlijkse opfriscursus gehouden.
De carnavalsvereniging heeft de receptie voor oud-prinsen hier laten plaatsvinden. De Sofa en Ankeveen Artistique hebben we op terrein aan het werk kunnen zien.
Door de mooie en rustige ligging zijn van ons clubgebouw de laatste tijd verschillende malen de deuren open gezet voor de afscheidsbijeenkomsten van verschillende overledenen, waaronder onze erevoorzitter ome Co Bos.

Tot slot.

Ik hoop dat op de volgende jaarvergadering het verslag van de secretaris toch wel iets langer zal zijn dan nu het geval is. Een echte ijswinter zal ook een interessanter verslag opleveren.

Hartelijk dank voor uw aandacht,

Hans Wammes.

Oktober 2014.

Volg ons:

Volg ons op social media:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps