De ijsbaan is gesloten

Ankeveen, september 2018

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Hiermede heb ik het genoegen U, namens het bestuur van de Ankeveense IJsclub, uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden wordt op:


VRIJDAG 12 OKTOBER 2018,


In ons clubgebouw, gelegen aan het Stichts End 22a te Ankeveen.


Aanvang van de vergadering: 20.00 uur.


AGENDA:


1. Opening.

2. Ingekomen stukken.

3. Vaststellen notulen jaarvergadering 13 okt. 2017.

4. Jaarverslag secretaris seizoen 2017/2018.

5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2017/2018 en begroting 2018/2019.

6. Verslag kascommissie.
De kascommissie bestaat dit seizoen uit: dhr. Geo Veenman en dhr. Dirk Kasterman en als reserve dhr. Arie de Jong.

7. Bestuursverkiezing:
Aftredend volgens rooster zijn:de heren H. Wammes, M. Koster, L. van Vliet, P. Vermeulen, P. van Bennekom en S. de Kwant. Deze bestuursleden hebben kenbaar gemaakt zich herkiesbaar te stellen.
Johan van Ruitenbeek heeft te kennen gegeven het bestuur te verlaten. Als nieuw lid draagt het bestuur Frank van Ruitenbeek voor.
Eventuele tegenkandidaten dienen uiterlijk 3 oktober a.s. schriftelijk bij het secretariaat ingediend te worden. E.e.a. dient vergezeld te gaan van een door de kandida(a)t(en) getekende akkoordverklaring.

8. Pauze.

9. Overige bestuursmededelingen en/of voorstellen.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

Na de vergadering zal weer de gebruikelijke verloting plaatsvinden.


Vrijwilligers voor het sloten kunnen zich opgeven bij dhr. Jan Kemphorst, j.kemphost@hotmail.com , vanaf 21 okt. elke zaterdag.Met vriendelijke groeten,


Hans Wammes, secretaris.

Vuurvlindermeent 12,

1218 GZ, Hilversum.
035-6562747 / 0612121203

Twitter

Volg ook ons op:

Facebook  twitter-badge-transparent  googlemaps